Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin przewozów

Regulamin obowiązujący od 21.04.2016 r.

REGULAMIN PRZEWOZU
MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI


AD EURO-TRANS Biuro Podróży Andrzej Depta

76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 80/1b

Postanowienia ogólne.
1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).

1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.
b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest na bilecie.

c) Przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu wykonywany w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w Ustawie o transporcie drogowym i Ustawie Prawo przewozowe
d) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
e) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie.
f) Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.
g) Przystanek – miejsce zatrzymania autokaru - przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy, będący miejscem rozpoczęcia, lub zakończenia podróży,
1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Pasażer
2.1 Pasażer dokonujący zakupu biletu powinien niezwłocznie po jego nabyciu sprawdzić czy bilet został wystawiony zgodnie z jego żądaniem, a w przypadku wystąpienia niezgodności zgłosić je bez zbędnej zwłoki osobie, która bilet sprzedała, tj. kasjerowi jeśli bilet został nabyty w kasie biletowej lub kierowcy autobusu jeśli bilet został nabyty u niego. W przypadku zakupu biletów on-line reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie drogą telefoniczną lub mailową wg danych na bilecie.

2.2 Płacąc za przejazd u kierowcy w autobusie podróżny jest bezwzględnie zobowiązany żądać wydania biletu oraz przed zajęciem miejsca sprawdzić, czy bilet jest właściwy.

2.3 Podróżny zobowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz zadbać o to aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść na właściwym przystanku.


2.4 Za brak ważnego biletu na przejazd podróżny ponosi odpowiedzialność, o której mowa w punkcie 4.14

2.5 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.

2.6 Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.

2.7 Pasażerowie, którzy podczas wsiadania do autokaru posiadają wcześniej wykupione bilety on-line lub w kasie biletowej będą wpuszczani na pokład autokaru w pierwszej kolejności.

2.8 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno – paszportowej.

2.9 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru. W szczególności podróżnemu zabrania się :
a) Otwierania drzwi podczas jazdy autobusu,
b) Otwierania okien bez zgody kierowcy podczas jazdy autobusu,
c) Wyrzucania przez okna lub drzwi autobusu jakichkolwiek przedmiotów,
d) Wsiadania po ruszeniu autobusu i wysiadania przed jego zatrzymaniem,
e) Przemieszczania się wewnątrz autobusu w czasie jazdy,
f) Spożywania w autobusie alkoholu a w czasie jazdy również gorących napojów,
g) Utrudniania pracy kierowcy autobusu rozmową bądź swoim zachowaniem i stawiania żądań sprzecznych z przepisami ruchu drogowego,
h) Palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia w autobusie,
i) Umieszczania na siedzeniach bagażu podręcznego lub innych przedmiotów oraz wykorzystywania w inny sposób siedzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
j) Zajmowania w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych podróżnych, mimo ich chwilowej nieobecności,
k) Zabierania ze sobą rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla innych podróżnych lub grożą uszkodzeniem albo zanieczyszczeniem autobusu

l) Używania urządzeń wywołujących hałas, w tym m.in. odbiorników radiowych, magnetofonów, instrumentów muzycznych, itp.

2.10 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.11 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

2.12 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

2.13 Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

2.14 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

2.15 Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

Przewoźnik
3.1 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.

3.2 Kierowca może zabrać tylko taką liczbę podróżnych jaka jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym autobusu. Miejsca są numerowane.

3.3 Przewoźnik w swoim rozkładzie jazdy określa przystanki na trasie swojego kursu. Miejsca te są odpowiednio oznakowane i opisane.
3.4 Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach wyznaczonych w rozkładzie jazdy.
3.5 Pasażer może wsiadać do autokaru i wysiadać z niego tylko na wyznaczonych przez przwoźnika przystankach.

3.6 Przewoźnik nie dopuszcza wsiadania do autokaru oraz wysiadania z niego poza przystankami przewidzianymi w rozkładzie jazdy.

3.7 Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży innych pasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer.

3.8 W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

3.9 Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów.

3.10 Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

3.11 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).

3.12 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków.

3.13 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera.

3.14 Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

3.15 Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym - innym niż przewoźnika, przy czym autokar taki oznaczony będzie tablicą z nazwą przewoźnika umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.

Bilety
4.1 Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach internetowych. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez agenta lub pasażera z systemu rezerwacyjnego.


4.1.1 Sprzedaży biletów dokonuje się w kolejności zgłaszania się podróżnych. Poza kolejnością mają prawo nabywać bilety osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów oraz osoby o widocznej niepełnosprawności, kobiety ciężarne, osoby z małym dzieckiem na ręku. Osoby posiadające bilety zakupione w kasie Przewoźnika lub on-line mają pierwszeństwo przy wsiadaniu do autokaru.

4.1.2 Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
a) bilet jednostronny
b) bilet dwustronny

c) OPEN – ( z otwartą datą powrotu, ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu)

4.2 Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich, mimo iż znajdują się na trasie przewozu. Każde przerwanie przejazdu z przyczyn leżących po stronie podróżnego stanowi zakończenie przewozu a jego kontynuacja innym kursem wymaga nabycia kolejnego biletu na przejazd.

4.3 Bilet sprzedawany jest bez określonego numeru miejsca w autokarze.

4.4 Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Przewoźnik aktualizuje ceny przejazdów w swoim systemie sprzedażowym i wprowadza ceny promocyjne – www.odri-ua.com.

4.5 W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Pasażer zobowiązany jest poinformować przewoźnika o rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed planowaną podróżą.

4.6 Przewoźnik będzie pobierał stałą opłatę manipulacyjną za każdą z następujących operacji:
a) zwrot biletu zgłoszony do 24 godzin przed odjazdem autokaru – opłata w wysokości 10% bez wzglądu na wartość biletu.
b) Zwrot za niewykorzystaną część powrotną biletu OPEN- opłata w wysokości 10 % różnicy w cenie biletów jedno i dwustronnego.

c) Zwrot biletu na mniej niż 24 godziny przed odjazdem autokaru lub nie zgłoszenie się Pasażera na odjazd autokaru – potrącenie w wysokości 100 % wartości zakupionego biletu.

d) Data odjazdu może ulec zmianie bezpłatnie 2 razy. Wszelkie zmiany powinny być zawarte w bilecie i potwierdzone pieczęcią firmy, która wpisywała zmiany.

e)Pasażer posiadający ustaloną datę odjazdu powrotnego, jest zobowiązany do potwierdzenia jej nie później niż 48 godziny przed odjazdem (z wyjątkiem dni wolnych). W przypadku braku potwierdzenia firma zastrzega sobie prawo do sprzedaży danego miejsca bez zwrotu pasażerowi środków pieniężnych.

Podstawą do zwrotu środków pieniężnych jest blankiet (bilet) ze wszystkimi odrywanymi kuponami i okładką.

4.7.1 Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik. Zwrotu biletu zakupionego elektronicznie dokonuje się na stronie, na której bilet został zakupiony. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności.

4.7.2 Reklamacje dotyczące zwrotów biletów lub rezygnacji z przejazdu, będą rozpatrywane indywidualnie przez przewoźnika. Prośby można kierować drogą mailową na adres biura: podroze@adeurotrans.com.pl

4.8 Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej opłaty za przejazd w okresie szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego (np. Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia).

4.9 Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:
a) 50% dla dziecka do 4-go roku życia (decyduje dzień urodzenia)
b) 30% dla dzieci w wieku 4-12lat (decyduje dzień urodzenia i ważna legitymacja szkolna)
c) 10% dla młodzieży do lat 26 (decyduje dzień urodzenia i ważna legitymacja studencka),

d) 10% dla emerytów i rencistów powyżej 60-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
e) Przy zakupie biletów w wybranych taryfach promocyjnych nie udziela się zniżek i nie ma możliwości łączenia ich z innymi zniżkami czy promocjami.

f) ulgi grupowe - dla co najmniej 6 osób jadących w tym samym terminie na tej samej trasie, Stawka uznawana jest indywidualnie, a zgoda na przewóz wydawana jest pisemnie.

g) oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy.

4.11 Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze.

4.12 W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu.

4.13 Podczas podróży pasażer zobowiązany jest do okazania biletu na prośbę upoważnionych przez przewoźnika kontrolerów w trakcie kontroli wewnętrznej, która może być prowadzona w czasie przewozu na podstawie art. 33 a Ustawy Prawo przewozowe.

4.14 Pasażer, u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz bagażu podlegającego dodatkowej opłacie, a także podróżny, który nie może udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego zobowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, której wysokość określa i podaje w taryfie przewoźnik. Podstawę ustalenia wysokości opłaty dodatkowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. Z 2005r. Nr 14, poz. 117).
4.14 a) Należność przewozową za drogę, którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej, nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli nie można ustalić miejsca rozpoczęcia przejazdu należność tę oblicza się za całą trasę przebytą przez autobus.
4.14 b) Podróżny, o którym mowa w ust. 4.14 może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości oraz przyjmie potwierdzając własnoręcznym podpisem wezwanie do zapłaty wyliczonej kwoty w wyznaczonym terminie. Podpisane wezwanie stanowi jednocześnie zobowiązanie podróżnego do zapłacenia należności, na którą ono opiewa.
4.14 c) Ujawnione u podróżnych bilety sfałszowane lub podrobione zatrzymuje się i przekazuje wraz z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, właściwym organom ścigania. Osobę posługującą się takim biletem traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na przejazd.

4.15 Zniżki określone w pkt. 4.9 nie podlegają łączeniu.

4.16 W przypadku utraty zakupionego biletu (kradzieży, zagubienia lub zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim informacji) Przewoźnik nie wystawia duplikatu. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu uprawniającego go do przejazdu autokarem.

4.17 Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:

a) upłynął termin ważności biletu, a rezygnacja z przejazdu nie została zgłoszona odpowiednio wcześniej
b) bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
c) Pasażer nie posiada oryginału biletu.

5. Bagaże

5.1 Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli, umieszczenie bagażu w luku bagażowym i wpisanie do biletu ilości bagaży.

5.2 Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg. (walizka, torba podróżna, plecak). Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg. Wartość każdego dodatkowego kilograma będzie wynosiła 1 euro.

5.3 Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Za bagaż podręczny pasażer odpowiada we własnym zakresie. Rzeczy wartościowe zaleca się ubezpieczy od kradzieży, zniszczenia etc .w niezależnym zakładzie ubezpieczeń oraz przewozić w bagażu podręcznym, będącym pod osobistym nadzorem podróżnego.

5.4 Suma wymiarów bagażu podstawowego nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych).

5.5 Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie.

5.6. Bagaż oddany do przewozu w schowku bagażowym powinien być zabezpieczony przez podróżnego w taki sposób aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

5.7 Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą załogi autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym.

5.8 Przewoźnik nie przewozi paczek, nie pośredniczy również w przekazywaniu przesyłek.

5.9 Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

5.10 Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby (żaden z pasażerów nie stwierdzi, że jest jego właścicielem) będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.

5.11 Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do 300 zł.

5.12 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.

5.13 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W przypadku przewożenia przedmiotów o wyższej wartości Przewoźnik zaleca wykupienie ubezpieczenia indywidualnego.

5.14 Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika i są przechowywane przez Przewoźnika przez 30 dni.

5.15 Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.

5.15 Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w autokarach, nie zaleca się przewozu w bagażu głównym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów, aparatów fotograficznych, i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.

Reklamacje
6.1 Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub drogą mailową, w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.

6.2 Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

Postanowienia końcowe
7.1 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ujęte w punkcie 1.1 oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.